Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Özet Finansallar

Konsolide Özet Kâr/Zarar Tablosu
TL milyon 2018 1Ç 2018 2Ç
Satış Gelirleri 4.686 4.951
FAVÖK 1.972 1.968
Marj 42% 40%
Faaliyet Karı (a) 1.094 1.058
Faaliyet Kar Marjı 23% 21%
Finansal Gelirler/(Giderler), net (b) -986 -2.163
Kur ve Türev Gelirleri/(Kaybı), net(c) -879 -1.932
Faiz Gelirleri/(Giderleri), net(c) -86 -172
Diğer Finansal Gelirler/(Giderler), net -21 -59
Vergi Giderleri -51 216
Kar 56 -889
Marj  1% -18%

(a) Faaliyet karı; satış gelirlerini, satışların maliyetini, amortisman, itfa ve değer düşüş giderlerini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, araştırma ve geliştirme giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirleri/(giderleri) içermekte, fakat SPK raporlarında diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirleri/(giderleri), faiz ve reeskont gelirleri / (giderleri)), içermemektedir. 2013 3. Çeyrekten itibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda Grup’un SPK raporlarında belirtilen faaliyet karı KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile bu faaliyet karından farklılaşmıştır.

(b) Net finansal gelir/(gider); finansman gelirlerini/(giderlerini) ve SPK raporunda diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen banka borçları hariç cari hesap kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz ve reeskont gelirlerini/(giderlerini) içermektedir. 2013 3.Çeyrekten itibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda belirtilen finansal geliri/(gideri) KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile finansal gelirinden/(giderinden) farklılaşmıştır.

(c) Geçmiş dönemlerde kur ve türev gelirleri/(giderleri) hesabında takip edilen, Türev faiz ödemelerinden kaynaklanan gelir/giderler, 2Ç’18 tarihinden itibaren faiz gelir/giderlerinde takip edilmeye başlanmış olup. 1Ç’18 itibarıyla bu ödemelerden kaynaklanan 18 mn TL gider de 2Ç’18 tarihinde faiz gelir/giderlerinde sınıflandırılmıştır.

Konsolide Özet Bilanço
TL milyon 2018 1Ç 2018 2Ç
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.308 9.332
Maddi Duran Varlıklar (a)  8.964 9.004
Diğer Varlıklar (b) 7.685 7.861
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.979 4.304
Toplam Varlıklar 29.936 30.501
Öz Sermaye 3.260 3.260
Yedekler, dağıtılmamış karlar ve diğer özkaynaklar 1.707 815
Faize tabi yükümlülükler (c)  17.496 19.258
Diğer Yükümlülükler (d) (e) 7.473 7.168
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler   29.936 30.501

(a) Maddi duran varlıklar mülk, bina veya arazi, ekipman ve yatırım amaçlı gayrimenkulleri içerir.

(b) Diğer varlıklar altındaki başlıca kalemler: Ticari Alacaklar,İlişkili Taraflardan Alacaklar, Diğer Cari Varlıklar ve Ertelenmiş Vergi Varlığı

(c) Kısa ve uzun vadeli borçları ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yükümlülükleri içerir

(d) Diğer Yükümlülükler altındaki başlıca kalemler: Ertelenmiş Vergi Borcu, Ticari Ödemeler, Karşılıklar, Gelir Vergisi Ödemesi, İlişkili Taraflara Ödemeler, Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler, Kıdem Tazminatı Karşılıkları ve Azınlık Satış Opsiyonu Yükümlülüğü

(e) 2015 3. çeyrek itibari ile azınlık satış opsiyonu yükümlülüğü Avea'daki azınlık hisselerinin satın alınması ile sona ermiştir. Avea ismi Mayıs 2018'de TT Mobil olarak değiştirilmiştir.

* 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle, 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal durum tablosunda stoklar içinde gösterilen net defter değeri 49 milyon TL tutarındaki set üstü kutuları ve uydu alıcıları, maddi duran varlıklar içerisine sınıflanmıştır

"** UFRS 15 Uygulamasına Geçiş
Türk Telekom UFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat standardını ilk uygulama tarihi 1 Ocak 2018 olmak üzere uygulamaya başlamıştır. Grup UFRS 15’i kümülatif etki yöntemini kullanarak uygulamıştır – UFRS 15’in ilk uygulanmasıyla oluşan kümülatif etki 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla özkaynakların açılış bakiyesinde bir düzeltme olarak muhasebeleştirilmiştir. Bu sebeple, önceki dönemler yeniden düzenlenmemiştir. UFRS 15 değişikliğinin 2018 1. Yarı finansal sonuçlarına etkilerini finansal dipnotlarda ve ""UFRS 15 etkileri"" sekmesinde bulabilirsiniz.

UFRS 9 Uygulamasına Geçiş
Grup, Temmuz 2014’te yayınlanan UFRS 9 Finansal Araçlar standardını ilk uygulama tarihi 1 Ocak 2018 olmak üzere uygulamaya başlamıştır. UFRS 9 finansal varlık ve yükümlülüklerin ve bazı finansal olmayan kalemlerin alım veya satım sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesiyle ilgili gereklilikleri belirler. UFRS 9 değişikliğinin 2018 1. Yarı finansal sonuçlarına etkilerini finansal dipnotlarda bulabilirsiniz."

Konsolide Özet Nakit Akımı
TL milyon 2018 1Ç 2018 2Ç
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı 624 1.826
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı -772 -689
Yatırım Harcamaları -616 -724
Diğer Yatırım Faaliyetleri -156 35
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı (a) -46 -661
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Değişme (b) -194 476

(a) Yabancı Para çevirim farkları dahildir.

(b) Rehinli mevduat, net nakit pozisyonunun değil işletme faaliyetlerinin içindedir.

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız