Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Özet Finansallar

Konsolide Özet Kâr/Zarar Tablosu
TL milyon 2017 1Ç 2017 2Ç 2017 3Ç
Satış Gelirleri 4,307 4,501 4.532
FAVÖK 1,528 1,712 1.687
Marj %35 %38 %37
Faaliyet Karı(a) 807 939 973
Faaliyet Kar Marjı %19 %21 %21
Finansal Gelirler/(Giderler), net (b) -622 249 -519
Kur ve Türev Gelirleri/(Kaybı), net -509 339 -398
Faiz Gelirleri/(Giderleri), net -76 -85 -88
Diğer Finansal Gelirler/(Giderler), net -37 -6 -33
Vergi Giderleri -119 -298 -161
Kar 66 890 293
Marj %2 %20 %6

(a) Faaliyet karı; satış gelirlerini, satışların maliyetini, amortisman ve itfa giderlerini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirleri/(giderleri) içermekte, fakat diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç alacak ve borçlardan kaynaklanan kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz gelirlerini / (giderlerini), reeskont gelirlerini / (giderlerini)), konsolidasyona dahil olmayan iştiraklerden kaynaklanan gelirlerini ve azınlık paylarını içermemektedir. 2013 3.Çeyrekten itibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda Grup'un SPK raporlarında belirtilen faaliyet karı KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile bu faaliyet karından farklılaşmıştır.

(b) Net finansal gelir/(gider); finansman gelirlerini/(giderlerini) ve diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen banka borçları hariç alacak ve borçlardan kaynaklanan kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz gelirlerini/ (giderlerini) ve reeskont gelirlerini/(giderlerini) içermektedir. 2013 3.Çeyrekten tibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda belirtilen finansal geliri/(gideri) KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile finansal gelirinden/(giderinden) farklılaşmıştır.

Konsolide Özet Bilanço
TL milyon 2017 1Ç 2017 2Ç 2017 3Ç
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (a) 8.480 8.252 8.148
Maddi Varlıklar (b) 8.313 8.358 8.362
Diğer Varlıklar (c) 7.273 7.000 7.247
Hazır Değerler 2.636 2.123 2.761
Toplam Varlıklar 26.702 25.733 26.519
Öz Sermaye 3.260 3.260 3.260
Yedekler, dağıtılmamış karlar ve diğer özkaynaklar 211 1.084 1.389
Faize tabi yükümlülükler (d) 15.594 14.754 15.398
Kıdem Tazminatı Karşılığı 637 651 673
Diğer Yükümlülükler (e) (f) 7.000 5.983 5.798
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler 26.702 25.733 26.519

(a)Maddi olmayan duran varlıklar şerefiyeyi içermez.

(b)Maddi varlıklar mülk, bina veya arazi, ekipman ve yatırım amaçlı gayrimenkulleri içerir.

(c)Diğer varlıklar altındaki başlıca kalemler: Ticari Alacaklar,İlişkili Taraflardan Alacaklar, Diğer Cari Varlıklar ve Ertelenmiş Vergi Varlığı

(d)Kısa ve uzun vadeli borçları ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yükümlülükleri içerir.

(e)Diğer Yükümlülükler altındaki başlıca kalemler: Ertelenmiş Vergi Borcu, Ticari Ödemeler, Karşılıklar, Gelir Vergisi Ödemesi, İlişkili Taraflara Ödemeler, Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler, Kıdem Tazminatı Karşılıkları ve Azınlık Satış Opsiyonu Yükümlülüğü

(f)2015 3. çeyrek itibari ile azınlık satış opsiyonu yükümlülüğü Avea'daki azınlık hisselerinin satın alınması ile sona ermiştir.

Konsolide Özet Nakit Akımı
TL milyon 2017 1Ç 2017 2Ç 2017 3Ç
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı 429 1.500 952
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı -615 -1.417 -570
Yatırım Harcamaları -442 -1.450 -618
Diğer Yatırım Faaliyetleri -173 32 48
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı(a) -184 -581 183
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Değişme(b) -370 -498 564

*Nakit akış tablosunda yeniden sınıflandırma yapılmıştır. Sınıflandırmaya ilişkin detaylar 2016 1Ç tarihli SPK raporu not 2.2 de yer almakta olup geriye dönük düzeltmeler 2014 1Ç itibari ile uygulanmıştır.

(a)Yabancı Para çevirim farkları dahildir.

(b) ) Rehinli mevduat, net nakit pozisyonunun değil işletme faaliyetlerinin içindedir.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız