Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

Özet Finansallar

Konsolide Özet Kâr/Zarar Tablosu
TL milyon 2017 1Ç 2017 2Ç 2017 3Ç 2017 4Ç
Satış Gelirleri 4,307 4,501 4.532 4,800
FAVÖK 1,528 1,712 1.687 1.525
Marj %35 %38 %37 %32
Faaliyet Karı(a) 807 939 973 713
Faaliyet Kar Marjı %19 %21 %21 %15
Finansal Gelirler/(Giderler), net (b) -622 249 -519 -1,061
Kur ve Türev Gelirleri/(Kaybı), net -509 339 -398 -886
Faiz Gelirleri/(Giderleri), net -76 -85 -88 -91
Diğer Finansal Gelirler/(Giderler), net -37 -6 -33 -84
Vergi Giderleri -119 -298 -161 235
Kar 66 890 293 -113
Marj %2 %20 %6 %-2

(a) Faaliyet karı; satış gelirlerini, satışların maliyetini, amortisman ve itfa giderlerini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirleri/(giderleri) içermekte, fakat diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç alacak ve borçlardan kaynaklanan kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz gelirlerini / (giderlerini), reeskont gelirlerini / (giderlerini)), konsolidasyona dahil olmayan iştiraklerden kaynaklanan gelirlerini ve azınlık paylarını içermemektedir. 2013 3.Çeyrekten itibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda Grup'un SPK raporlarında belirtilen faaliyet karı KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile bu faaliyet karından farklılaşmıştır.

(b) Net finansal gelir/(gider); finansman gelirlerini/(giderlerini) ve diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen banka borçları hariç alacak ve borçlardan kaynaklanan kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz gelirlerini/ (giderlerini) ve reeskont gelirlerini/(giderlerini) içermektedir. 2013 3.Çeyrekten tibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda belirtilen finansal geliri/(gideri) KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile finansal gelirinden/(giderinden) farklılaşmıştır.

Konsolide Özet Bilanço
TL milyon 2017 1Ç 2017 2Ç 2017 3Ç 2017 4Ç
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (a) 8.480 8.252 8.148 8.438
Maddi Varlıklar (b) 8.313 8.358 8.362 9.138
Diğer Varlıklar (c) 7.273 7.000 7.247 7.473
Hazır Değerler 2.636 2.123 2.761 4.100
Toplam Varlıklar 26.702 25.733 26.519 29.149
Öz Sermaye 3.260 3.260 3.260 3.260
Yedekler, dağıtılmamış karlar ve diğer özkaynaklar 211 1.084 1.389 1.295
Faize tabi yükümlülükler (d) 15.594 14.754 15.398 16.492
Kıdem Tazminatı Karşılığı 637 651 673 711
Diğer Yükümlülükler (e) (f) 7.000 5.983 5.798 7,391
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler 26.702 25.733 26.519 29.149

(a)Maddi olmayan duran varlıklar şerefiyeyi içermez.

(b)Maddi varlıklar mülk, bina veya arazi, ekipman ve yatırım amaçlı gayrimenkulleri içerir.

(c)Diğer varlıklar altındaki başlıca kalemler: Ticari Alacaklar,İlişkili Taraflardan Alacaklar, Diğer Cari Varlıklar ve Ertelenmiş Vergi Varlığı

(d)Kısa ve uzun vadeli borçları ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yükümlülükleri içerir.

(e)Diğer Yükümlülükler altındaki başlıca kalemler: Ertelenmiş Vergi Borcu, Ticari Ödemeler, Karşılıklar, Gelir Vergisi Ödemesi, İlişkili Taraflara Ödemeler, Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler, Kıdem Tazminatı Karşılıkları ve Azınlık Satış Opsiyonu Yükümlülüğü

(f)2015 3. çeyrek itibari ile azınlık satış opsiyonu yükümlülüğü Avea'daki azınlık hisselerinin satın alınması ile sona ermiştir.

Konsolide Özet Nakit Akımı
TL milyon 2017 1Ç 2017 2Ç 2017 3Ç 2017 4Ç
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı 429 1.500 952 3.063
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı -615 -1.417 -570 -1,674
Yatırım Harcamaları -442 -1.450 -618 -1.713
Diğer Yatırım Faaliyetleri -173 32 48 39
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı(a) -184 -581 183 -12
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Değişme(b) -370 -498 564 1.376

*Nakit akış tablosunda yeniden sınıflandırma yapılmıştır. Sınıflandırmaya ilişkin detaylar 2016 1Ç tarihli SPK raporu not 2.2 de yer almakta olup geriye dönük düzeltmeler 2014 1Ç itibari ile uygulanmıştır.

(a)Yabancı Para çevirim farkları dahildir.

(b) ) Rehinli mevduat, net nakit pozisyonunun değil işletme faaliyetlerinin içindedir.

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız