Menüye ulaşmak için tıklayınız Sayfa içeriğine ulaşmak için tıklayınız

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre

Türk Telekom; çalışanları için daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı, faaliyetleri ile çevreye verilebilecek zararın etkilerini en aza indirmeyi ve çevre dostu teknolojilerin uygulanmasını öncelikli hedef olarak benimsemiştir.

Bu hedef doğrultusunda çalışanlardan; iş yerlerinde; yasal mevzuata, uygulamalara ve kabul görmüş standartlara uygun hareket etmeleri, önleyici yaklaşım doğrultusunda, tüm risk ve etki değerlendirmeleri sonucunda alınmış tedbirlere uymaları, meydana gelebilecek herhangi bir olay, kaza veya acil durumda kayıpları en aza indirecek sistemleri uygulamaları, güvenlik kültürü, risk algılaması ve çevre bilincini geliştirmek için düzenlenen eğitimlere katılmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin denetimlerde objektif ve şeffaf tutum sergilemeleri, iş güvenliğini tehlikeye atabilecek herhangi bir davranışı, durumu ve oluşan kazaları haber vermeleri, rapor etmeleri ve sorumlu İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı ile uyumlu hareket etmeleri beklenmektedir.

Proaktif ve üretken bir İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Yönetimi benimsemiş olan Türk Telekom, yönetim sistemlerini geliştirerek, iş kazalarının önlenmesi, çevre bilincinin oluşturulması ve çalışanlar arasında iş sağlığı ve güvenliği ile çevre kültürünün yaygınlaştırılması için çalışmaktadır.

Türk Telekom; faaliyet, ürün ve hizmetlerinden kaynaklanan potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, çevresel etki ve boyutlarının değerlendirilmesi, böylelikle potansiyel tehlikelerin kontrol altına alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde tanımlanarak iş kazaları, meslek hastalıkları ve çevre boyutlarının asgari seviyelere indirilmesi amacı ile risk ve çevresel etki değerlendirme tabloları hazırlamakta ve dokümante etmektedir.

Gerçekleştirilen çalışma sayesinde iş kazası ve meslek hastalıkları meydana gelmeden, bunlara sebep olabilecek risklerin tespit edilmesi ve ilgili önlemlerin alınması hedeflenmiştir.

Çalışanların yaptıkları işe özgü tehlikelerden korunması için ise, toplu korunmanın mümkün olmadığı yerlerde kişisel koruyucu donanım temini yapılmaktadır.

İş Sağlığı Güvenliği ve çevre yönetiminin bütün süreçlerin bir parçası olduğu bilinciyle Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı, Tesis Yönetimi Direktörlüğü bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü kurulmuştur.

Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği sürecinin bir parçası olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları oluşturulmuştur. Bu kurullar, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin planlanmasını, değerlendirilmesini ve iş kazası ve meslek hastalıklarına sebep olabilecek risklerin tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktadır. Periyodik olarak toplanan kurullarda;

 • İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanlara yol göstermek,
 • İş yerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak,
 • İş yerinde meydana gelen her iş kazası ve iş yerinde meydana gelen ancak iş kazası olarak değerlendirilmeyen iş yeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olayları veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek,
 • İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak,
 • İş yerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,
 • İş yerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ilgili ekiplerin çalışmalarını izlemek gibi görevler yerine getirilmektedir.

Bu kurullara çalışan temsilcileri de üye olarak katılmakta olup, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine yönelik her türlü geri dönüş değerlendirilmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği ile çevre kültürünün yaygınlaştırılması çalışmaları hız kazanmıştır

Türk Telekom, işyerlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Çevre Kanunu ve bu kanunlar doğrultusunda yayınlanan mevzuatların zorunlu kıldığı tedbirleri almakla yükümlüdür. Türk Telekom iş kazalarının önlenmesi, çalışanlarının güvenli ve sağlıklı bir iş ortamında çalışmalarına devam edebilmesi adına birçok İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları yürütmektedir. 

Türk Telekom; faaliyet, ürün ve hizmetlerden kaynaklanan tehlike ve risklerden korunabilmek amacıyla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturma konusunda proaktif bir yaklaşım sergilemektedir. Şirket, risklerin belirlenmesi, var olan riskler sonucu oluşabilecek iş kazaları, meslek hastalıkları ve çevresel risklerin önlenmesi ve azaltılması için çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda risk ve çevresel etki değerlendirme tabloları hazırlamakta ve raporlanmaktadır.

Türk Telekom İş Sağlığı ve Güvenliği ile çevre konularının yaygınlaştırılması için yarışmalar ve etkinlikler düzenlenmektedir.

Türk Telekom’un üç bölge müdürlüğü, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında faaliyet göstermektedir.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile iş sağlığı ve güvenliği performansının sürekli iyileştirilmesi,  çalışanlar için daha iyi bir çalışma ortamı oluşturuması ve iş kazalarının en aza indirilmesi sağlanmaktadır. 2019 yılı içerisinde ölümlü kaza yaşanmamıştır.

Şirket, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi kapsamında çevre yönetiminin iyileştirilmesi, çevre zararlarının azaltılması ve geliştirilmesi yönünde sistematik çalışmalar yürütmektedir. Türk Telekom’da 2019 yılı içerisinde herhangi bir çevre kazası veya tahakkuk etmiş çevre cezası bulunmamaktadır.

Türk Telekom’da sürdürülebilir bir dünya için eğitimler düzenlenmektedir

Türk Telekom, Aralık 2011’den bu yana tüm çalışanlarına iklim değişikliği, riskleri ve bu riskleri azaltmak üzere, günlük hayatta değiştirilebilecek basit alışkanlıkları anlatan online eğitimler sunmaktadır. Şirket aynı zamanda enerji verimliliği ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile ilgili sınıf eğitimleri ve uzaktan eğitimler de gerçekleştirmektedir.

2019 yılı içerisinde 17.778 Türk Telekom çalışanı iş sağlığı ve güvenliği mevzuat eğitimi almıştır.

5 Ekim Dünya Çevre gününde, Türk Telekom’un yapmış olduğu sıfır atık, elektronik atık, CDP gibi çevre faaliyetlerinin yer aldığı video tüm çalışanlar ile paylaşılmıştır.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi - ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi Belgelendirme çalışmaları

Telekomünikasyon sektörünün en iyi sağlık, güvenlik ve çevre uygulamalarını gerçekleştirebilmek ve daha sistemli çalışabilmek amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği & Çevre Yönetim Sistemleri kurulmuş ve belgelendirilmiştir.

Bu kapsamda oluşturulan Entegre Yönetim Sistemi Politikası aşağıda yer almaktadır.

Yönetim Sistemi Politikası

Telekomünikasyon operatörlüğünün ötesinde, bilgi toplumuna geçişin ana aktörlerinden biri olan, tüm süreçlerinde kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, şikayet yönetimi sistemi prensip ve gerekliliklerini dikkate alarak sürekli gelişen, verimliliği arttırmaya, müşterilerine ve pazara odaklanan, toplumsal sorumluluklarını daima ön planda tutan, çalışanlarına değer veren Türk Telekom;

 • Çalışanlarının aktif ve yapıcı katılımları ile entegre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamaktadır,
 • Yükümlü olduğu yürürlükteki ulusal ve uluslararası Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Şikayet ve İş Sürekliliği Yönetimi Sistemleri ile ilgili yasal ve regülatif şartlara uymayı taahhüt etmektedir,
 • Faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği gereklerini yerine getirmekte, her türlü iş kazası sonucu yaralanma ve sağlık bozulmaları ile meslek hastalıklarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmekte ve uygulamaktadır,
 • Müşterilerinin şikayetlerini, istek ve önerilerini kanun, yönetmelik ve şirket kurallarına göre adil, tarafsız bir yaklaşım ve gizlilik içerisinde, mümkün olan en hızlı şekilde çözerek müşteri memnuniyetini sağlamaktadır,
 • Faaliyetlerinden kaynaklanan önemli çevresel etkileri kontrol etmeyi, azaltmayı veya ortadan kaldırmayı taahhüt etmektedir,

İş Sürekliliği hizmetlerinde afet ve acil durumlarda öncelikli olarak can güvenliğini sağlamayı, iş sürekliliği kapasitesini sürekli iyileştirip, hizmetlerin sürekliliğini sağlamayı hedeflemektedir.​​​

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.
GÖNDER

Bu sayfadaki notlarınız