Click here to view page content
MALI & OPERASYONEL VERILER
Investing in Türk Telekom

Özet Finansallar

Özet Finansallar
Konsolide Özet Kâr/Zarar Tablosu  
TL milyon 2016 Ç1 2016 Ç2 2016 3Ç
Satış Gelirleri 3.801 3.940 4.118
FAVÖK 1.262 1.322 1.452
Marj %33 %34 %35
Faaliyet Karı (a) 604 627 733
Faaliyet Kar Marjı %16 %16 %18
Finansal Gelirler/(Giderler), net (b) -30 -212 -595
Kur ve Türev Gelirleri/(Kaybı), net 76 -88 -498
Faiz Gelirleri/(Giderleri), net -75 -93 -103
Diğer Finansal Gelirler/(Giderler), net -31 -31 5
Vergi Giderleri -166 -168 -129
Kar 408 248 9
Marj  %11 %6 %0

(a) Faaliyet karı; satış gelirlerini, satışların maliyetini, amortisman ve itfa giderlerini, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerini, genel yönetim giderlerini, diğer faaliyet gelirlerini/(giderlerini) ve yatırım faaliyetlerinden gelirleri/(giderleri) içermekte, fakat diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen finansal gelirleri / (giderleri) (banka borçları hariç alacak ve borçlardan kaynaklanan kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz gelirlerini / (giderlerini), reeskont gelirlerini / (giderlerini)), konsolidasyona dahil olmayan iştiraklerden kaynaklanan gelirlerini ve azınlık paylarını içermemektedir. 2013 3.Çeyrekten itibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda Grup'un SPK raporlarında belirtilen faaliyet karı KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile bu faaliyet karından farklılaşmıştır.

(b) Net finansal gelir/(gider); finansman gelirlerini/(giderlerini) ve diğer faaliyet gelirlerinin/(giderlerinin) içerisinde yer verilen banka borçları hariç alacak ve borçlardan kaynaklanan kur farkı gelirlerini/(giderlerini), faiz gelirlerini/ (giderlerini) ve reeskont gelirlerini/(giderlerini) içermektedir. 2013 3.Çeyrekten tibaren finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunda belirtilen finansal geliri/(gideri) KGK/SPK uyarınca yapılan sınıflandırma değişiklikleri nedeni ile  finansal gelirinden/(giderinden) farklılaşmıştır

Konsolide Özet Bilanço  
TL milyon 2016 Ç1 2016 Ç2 2016 3Ç
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (a)  8.064 8.076 8.038
Maddi Varlıklar (b)  8.752 8.752 8.761
Diğer Varlıklar (c) 6.383 6.583 6.641
Hazır Değerler 4.640 3.214 3.150
Toplam Varlıklar 27.840 26.626 26.590
Öz Sermaye 3.260 3.260 3.260
Yedekler, dağıtılmamış karlar ve diğer özkaynaklar 2.041 1.395 1.433
Faize tabi yükümlülükler (d)  13.484 13.722 13.615
Kıdem Tazminatı Karşılığı 579 601 614
Diğer Yükümlülükler (e) (f) 8.476 7.648 7.669
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler   27.840 26.626 26.590

(a)Maddi olmayan duran varlıklar şerefiyeyi içermez.

(b)Maddi varlıklar mülk, bina veya arazi, ekipman ve yatırım amaçlı gayrimenkulleri içerir.

(c)Diğer varlıklar altındaki başlıca kalemler: Ticari Alacaklar,İlişkili Taraflardan Alacaklar, Diğer Cari Varlıklar ve Ertelenmiş Vergi Varlığı

(d)Kısa ve uzun vadeli borçları ve finansal kiralamalardan kaynaklanan kısa ve uzun vadeli yükümlülükleri içerir.

(e)Diğer Yükümlülükler altındaki başlıca kalemler: Ertelenmiş Vergi Borcu, Ticari Ödemeler, Karşılıklar, Gelir Vergisi Ödemesi, İlişkili Taraflara Ödemeler, Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler, Kıdem Tazminatı Karşılıkları ve Azınlık Satış Opsiyonu Yükümlülüğü

(f) 2015 3. çeyrek itibari ile azınlık satış opsiyonu yükümlülüğü Avea'daki %10 azınlık hisselerinin satın alınması ile sona ermiştir.

Konsolide Özet Nakit Akımı  
TL milyon 2016 Ç1 2016 Ç2 2016 3Ç
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı 496 880 1.314
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımı -460 -1.513 -729
Yatırım Harcamaları -468 -1.526 -730
Diğer Yatırım Faaliyetleri 9 13 1
Finansal Faaliyetlere İlişkin Nakit Akımı (a) 1.750 -824 -642
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Değişme (b) 1.787 1.458 -57

*Nakit akış tablosunda yeniden sınıflandırma yapılmıştır. Sınıflandırmaya ilişkin detaylar 2016 1Ç tarihli SPK raporu not 2.2 de yer almakta olup geriye dönük düzeltmeler 2014 1Ç itibari ile uygulanmıştır

(a) Yabancı Para çevirim farkları dahildir.

(b) Rehinli mevduat, net nakit pozisyonunun değil işletme faaliyetlerinin içindedir. 

Lütfen kişisel notunuzu ekleyin

Eklediğiniz notları sadece siz görebilirsiniz.