İnsan Hakları Politikası

Türk Telekom’un çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, iş ortakları ve tüm menfaat sahipleriyle olan ilişkilerinin, insan haklarına saygılı bir şekilde yönetilmesini sağlayan ilkeler ve kurallar bütününü belirlemek amacıyla hazırlanan Türk Telekom İnsan Hakları Politikası, Yönetim Kurulunca onaylanmış ve Şirket Yatırımcı İlişkileri internet sayfası vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmuştur.

Politika, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasal mevzuatı, Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylanmış Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri temel alınarak etik ilkelere uyumlu, çeşitlilik içeren, farklılıklara saygılı ve katılım esasına uygun bir yapıda düzenlenmiştir.

Türk Telekom, çalışanlarının örgütlenme ve ifade özgürlüğü ile sendikalaşma ve toplu pazarlık haklarına saygı duymakta ve bunları desteklemektedir.

Türk Telekom, yasaların gereklilikleri kapsamında çalışan haklarına azami özen göstermektedir.

İnsan hakları ihlallerine ilişkin iddia ve bildirimler, etik ihlali kapsamında değerlendirilir ve Türk Telekom İş Etiği Kodu’nda yer alan usul ve esaslara göre gizlilik içerisinde incelenerek sonuçlandırılır. Bir konuyu dürüstçe dile getirerek bildirimde bulunan çalışanın bu davranışı, kendisiyle ilgili olumsuz bir kanaatin oluşması yönünde değerlendirilemez. Bildirim sürecinde gizlilik kuralları esastır ve ihlal bildirimini yapan kişilerin hakları korunur.

Çalışanlardan her yıl İnsan Hakları Politikası’na uyduklarına dair beyan alınır; politikanın benimsenmesi ve içselleştirilmesi için çalışanlara her yıl eğitim verilir.

2022 yılı için; Türk Telekom aleyhine sonuçlanan ayrımcılık temelli bir dava bulunmamaktadır.

“İnsan Hakları Politikası E-Eğitimi” hazırlanarak tüm şirket çalışanlarına atanmıştır.