Sürdürülebilirlik

Türk Telekom’un Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Türk Telekom, güçlü bir finansal performansa erişebilmenin yanı sıra paydaş kitlesi için değer üretmeyi de sürdürülebilirliğin temel unsurlarından biri olarak kabul etmiş ve sürdürülebilirlik hedefleri konusunda uzun vadeli bir bakış açısı benimsemiştir.

Faaliyetlerinin sürdürülebilirliğe etkilerini ekonomik, kurumsal, çevresel ve sosyal eksenlerde tespit eden Türk Telekom, bütün paydaşlarının bu alanlardaki beklentilerini göz önünde bulundurarak politikalarını belirliyor. Şirket söz konusu politikaları; çevreye, çalışanlarına, tüm menfaat sahiplerine ve topluma karşı sorumlulukları, yükümlülükleri ve görevleri ışığında şekillendiriyor.

Türk Telekom, sürdürülebilirliğin evrensel ilkelerini iş modeline, stratejilerine ve kurumsal kararlarına tam anlamıyla entegre etmeyi hedefliyor. Şirket, bu doğrultuda tasarladığı çok sayıda proje ve inisiyatifi, paydaşları ile kurduğu yakın iş birliği çerçevesinde hayata geçiriyor.

“Herkes için erişilebilir iletişim” prensibiyle toplumun bütün kesimlerine dokunmayı, toplumdaki dijital uçurumu ortadan kaldırmayı amaç edinen Türk Telekom, bu hedef doğrultusunda, ekonomik, sosyal, bölgesel veya fiziksel nedenlerle toplumsal hayata katılmakta güçlük yaşayan tüm kesimlerin bilgiye erişimine katkıda bulunarak kurumsal sosyal sorumluluğunu yerine getiriyor.

Türk Telekom, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle iş süreçlerini ve ofis uygulamalarını, sürdürülebilir inovasyon prensiplerine göre dönüştürmeye devam ediyor. İnsan ve çevre odaklı çalışma koşullarının önemine inanan Şirket, bu sürece tüm çalışanlarını, onların ailelerini, tedarikçilerini ve müşterilerini, kısaca menfaat sahiplerini de dahil etmeyi, stratejisinin bir parçası olarak görüyor.

Telekomünikasyon operatörlüğünün ötesinde, bilgi toplumuna geçişin ana aktörlerinden biri olan Türk Telekom, tüm iş süreçlerinde kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri memnuniyeti yönetim sistemlerinin prensip ve gerekliliklerini dikkate alıyor.

Türk Telekom güçlü kurumsal yönetişim bakış açısıyla işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin ilgili mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına almak için azami gayreti gösteriyor. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmeler ile korunamadığı durumlarda, iyi niyet kuralları ve Evrensel İnsan Hakları çerçevesinde ve Şirket imkanları ölçüsünde korunuyor.

Bu anlamda, Türk Telekom’un uluslararası inisiyatiflerle iş birliği artarak devam ediyor. Türk Telekom FTSE4Good endeksi ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi üyesidir.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (United Nations Global Compact) taraf olan Şirket, İnsan Hakları, Çalışma Şartları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele alanında 10 temel evrensel ilkeye uygun davranacağı konusunda taahhütte bulunmuştur.

Türk Telekom ayrıca, enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve karbon emisyonunun sistematik olarak azaltılması amacıyla çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda her yıl CDP raporlaması yapmaktadır. Sürdürülebilirlik alanında çalışan küresel e-Sürdürülebilirlik Girişimi GeSI’nin 2019 yılı verilerine göre hazırladığı son rapora göre Şirket, müşteri sayısı ve bant genişliğindeki artışa rağmen dünyada elektrik tüketimini son yıllarda azaltan nadir operatörlerden biri oldu.​